Scroll to top

Termeni și condiții generale

1. General

1.1. Aceste Condiții Generale („Condițiile”) se vor aplica tuturor părților contractului dintre Beneficiar/Cumpărător (Cumpărătorul) și PARKING EXPERTS și tuturor și oricăror comenzi suplimentare sau ulterioare („Contractul”).
1.2. În funcție de natura obiectului contractului, se vor aplica și termenii și condițiile speciale relevante din PARKING EXPERTS („Condițiile speciale”). De exemplu, „Condițiile hardware” se aplică utilizării hardware-ului furnizat de PARKING EXPERTS și „Condițiile software” se aplică utilizării software-ului furnizat de PARKING EXPERTS. Condițiile speciale pot fi vizualizate și tipărite în orice moment prin intermediul site-ului web al PARKING EXPERTS. În caz de conflict între condițiile generale și condițiile speciale, vor prevala condițiile speciale.
1.3. Beneficiarul/Cumpărătorul este fie un distribuitor autorizat PARKING EXPERTS, fie un client final al PARKING EXPERTS. În cazul în care Beneficiarul/Cumpărătorul este un distribuitor autorizat, este obligat să fie de acord cu dispozițiile clienților săi în conformitate cu Condițiile generale, precum și cu condițiile speciale aplicabile cu același efect juridic material în jurisdicția respectivă în favoarea PARKING EXPERTS.

2. Oferta, încheierea contractului

2.1. Domeniul de aplicare al livrării și / sau serviciului PARKING EXPERTS (colectiv „Performanța”) este stabilit în oferta scrisă a PARKING EXPERTS. În cazul în care PARKING EXPERTS confirmă în scris comanda Cumpărătorului și confirmarea comenzii deviază de la comanda Cumpărătorului, contractul va fi încheiat pe baza confirmării comenzii PARKING EXPERTS, cu excepția cazului în care Cumpărătorul obiectează în scris în termen de 8 (opt) zile de la primire.
2.2. PARKING EXPERTS își rezervă dreptul de a face modificări la oferte din cauza unor erori sau greșeli de tipar, de asemenea, în ceea ce privește prețurile sau specificațiile tehnice. Broșurile sau alte materiale publicitare ale PARKING EXPERTS conțin o descriere generală și non-angajantă a performanței și nu devin parte generală a contractului.
2.3. Cumpărătorul trebuie să obțină toate autorizațiile necesare de la autoritățile publice sau de la alte părți terțe necesare pentru încheierea contractului și pentru executarea contractului. PARKING EXPERTS nu este obligat să înceapă cu Performanța până când nu au fost acordate permisele necesare cu efect legal. Cumpărătorul se obligă să informeze imediat PARKING EXPERTS cu privire la orice permise necesare. Cumpărătorul trebuie să despăgubească și să mențină PARKING EXPERTS înafara oricăror pretenții și / sau proceduri de acest gen.

3. Performanță, termen de performanță

3.1. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres în scris, perioadele de performanță nu sunt obligatorii. Dacă executarea este modificată sau completată de comun acord după încheierea contractului, perioada de executare va fi prelungită automat cu o perioadă rezonabilă.
3.2. PARKING EXPERTS își redă performanța într-o manieră aleasă de PARKING EXPERTS și obișnuită în industrie în cadrul programului de lucru oficial al PARKING EXPERTS (Luni-Vineri, 09:00-18:00). În cazul în care Performanța este redată în afara programului normal de lucru din motive pentru care PARKING EXPERTS nu este responsabil, costurile suplimentare vor fi facturate în conformitate cu lista de prețuri PARKING EXPERTS valabilă la momentul efectuării.
3.3. PARKING EXPERTS poate, la propria sa discreție, să selecteze persoanele care prestează performanța și poate folosi și terțe părți în acest scop.
3.4. Performanța va fi livrată EXW București (Incoterms 2010) pe cheltuiala și riscul Cumpărătorului. La predarea către transportator, toate riscurile vor trece către Cumpărător. Ambalajul special va fi pe cheltuiala Cumpărătorului. Dacă este convenit în mod specific, PARKING EXPERTS va asigura livrarea împotriva ruperii, pierderii în tranzit, incendiu și pieririi pe cheltuiala Principalului.
3.5. În caz de nerespectare a acceptării, Cumpărătorul va plăti costurile de depozitare pentru bunurile comandate fără a aduce atingere cererilor ulterioare ale PARKING EXPERTS. În plus, Principalul va plăti daune în valoare de 5% din prețul de achiziție ca o contribuție la costurile de procesare. PARKING EXPERTS își rezervă dreptul de a revendica cereri suplimentare pentru daune.
3.6. Cumpărătorul va fi responsabil pentru îndeplinirea cerințelor tehnice necesare pentru executarea performanței. Principalele garanții că echipamentele tehnice, cum ar fi țevile, cablurile, hardware-ul și rețelele, sunt într-o stare tehnică și funcțională perfectă și compatibile cu performanța PARKING EXPERTS. PARKING EXPERTS are dreptul, dar nu este obligat, să inspecteze compatibilitatea acestor echipamente contra cost, în conformitate cu lista de prețuri locale PARKING EXPERTS valabilă la momentul inspecției.
3.7. În cazul în care costurile de călătorie nu sunt deja incluse în contract, Cumpărătorul va suporta costurile de călătorie ale PARKING EXPERTS în legătură cu furnizarea Performanței în conformitate cu lista de prețuri locale a PARKING EXPERTS valabilă la momentul executării.
3.8. Dacă, din motive pentru care PARKING EXPERTS nu este responsabilă, sunt necesare lucrări sau servicii suplimentare care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al Contractului pentru a putea furniza Performanța, PARKING EXPERTS va fi considerată a fi fost încredințată de către Cumpărător cu executarea a unor astfel de lucrări / servicii suplimentare. Cumpărătorul va compensa PARKING EXPERTS pentru costurile respective, în conformitate cu lista de prețuri locale PARKING EXPERTS valabilă la momentul executării acestor lucrări / servicii suplimentare. În măsura în care acest lucru este posibil cu un efort rezonabil, PARKING EXPERTS se va consulta cu Cumpărătorul înainte de executarea unor astfel de lucrări / servicii suplimentare și va încerca să obțină instrucțiunile sale.
3.9. Cumpărătorul va avea dreptul să utilizeze Performanța numai după plata integrală, la locul notificat, în scopul notificat și numai în conformitate cu Contractul. Orice altă utilizare care depășește acest domeniu este interzisă și, prin urmare, necesită consimțământul scris prealabil al PARKING EXPERTS.

4. Prețuri

4.1. Prețurile sunt exprimate în euro (net) și fără taxe, taxe, taxe vamale și alte taxe.
4.2. În cazul relațiilor comerciale permanente, comenzile ulterioare sunt considerate a fi plasate la prețurile curente valabile la momentul comenzii.
4.3. Modificările substanțiale ale bazei de calcul după încheierea contractului, cum ar fi, dar fără a se limita la salarii, energie, materiale, cursuri de schimb, dau dreptul PARKING EXPERTS să ajusteze prețurile ulterior.
4.4. Plata cu întârziere de orice fel și deschiderea procedurilor de insolvență sau nedeschiderea procedurilor de insolvență pentru lipsa activelor vor duce la pierderea tuturor reducerilor și reducerilor acordate Cumpărătorului.
4.5. Pentru comenzile de reparații în afara garanției, PARKING EXPERTS are dreptul să perceapă costuri în conformitate cu lista locală de prețuri PARKING EXPERTS valabilă la momentul lucrărilor de reparații.
4.6. Remunerația pentru serviciile cu taxă periodică este garantată în conformitate cu Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) al UE. Luna în care a fost încheiat contractul va servi ca punct de plecare.

5. Plata

5.1. PARKING EXPERTS are dreptul să factureze 80% din prețul total la încheierea contractului, 15% la livrare și 5% la furnizarea executării.
5.2. Toate facturile sunt scadente imediat după primire. Plățile se efectuează în moneda convenită, fără nicio reducere. PARKING EXPERTS va accepta cecuri sau cambii numai în contul plății și sub rezerva reducerii. Plata se consideră efectuată de îndată ce suma a fost creditată în contul bancar al PARKING EXPERTS și PARKING EXPERTS poate dispune în mod liber de aceasta.
5.3. Plățile recurente sunt datorate în avans în a 5-a zi a perioadei de facturare convenite (de exemplu, lună, trimestru, an).
5.4. PARKING EXPERTS va avea dreptul să perceapă dobânzi de întârziere de 1% pe lună în caz de neplată a plății de către Cumpărător. În plus, Cumpărătorul va rambursa PARKING EXPERTS toate costurile de colectare a datoriilor extrajudiciare (de ex. Procesul de recuperare) și judiciare.
5.5. În cazul în care PARKING EXPERTS se retrage din Contract din cauza neîndeplinirii obligațiilor de plată, acesta are dreptul să solicite sau să rețină 5% din prețul convenit ca o contribuție la cheltuieli. PARKING EXPERTS își rezervă dreptul de a revendica cereri suplimentare pentru daune.
5.6. Fără a aduce atingere oricărei alte dedicații a Cumpărătorului, plățile vor fi creditate mai întâi la costuri, apoi la dobânzi și, în final, la capital.

6. Software

Cumpărătorul nu dobândește dreptul de proprietate asupra software-ului și, prin urmare, nu are pretenția de a preda sau modifica codul sursă. Cumpărătorul se angajează să utilizeze software-ul furnizat de PARKING EXPERTS exclusiv în conformitate cu condițiile software ale PARKING EXPERTS. Utilizarea software-ului furnizat de terți este supusă dispozițiilor contractuale aplicabile ale producătorului respectiv (a se vedea secțiunea 8 de mai jos).

7. Garanție

7.1. Perioada de garanție este de 12 (doisprezece) luni.
7.2. Defectele vor fi notificate în scris către PARKING EXPERTS cu o descriere detaliată a defectului imediat, dar în orice caz în termen de 14 zile de la livrare, în caz contrar, toate revendicările care rezultă din defect vor fi pierdute.
7.3. PARKING EXPERTS are dreptul să inspecteze și să remedieze defectele revendicate la sediul Cumpărătorului. Cumpărătorul trebuie să furnizeze gratuit PARKING EXPERTS resursele și asistenții necesari. În cazul în care inspecția arată că nu există nicio revendicare în garanție, Cumpărătorul va acoperi toate costurile suportate în conformitate cu lista de prețuri locale PARKING EXPERTS valabilă la momentul inspecției.
7.4. PARKING EXPERTS va furniza garanția într-o perioadă rezonabilă de timp, la propria sa discreție, fie prin rectificare sau remontare, fie prin acordarea unei reduceri de preț sau prin anulare. La cererea PARKING EXPERTS, Cumpărătorul va trimite performanța defectă către PARKING EXPERTS pe cheltuiala Cumpărătorului. O cerere pentru livrarea înlocuitoare va apărea numai după ce PARKING EXPERTS a primit Prestația defectă. Piesele înlocuite devin proprietatea PARKING EXPERTS. În cazul în care transportul performanței/prestației defectuoase la PARKING EXPERTS nu este posibil sau fezabil, Cumpărătorul va rambursa PARKING EXPERTS costurile suplimentare respective, în conformitate cu lista de prețuri locale PARKING EXPERTS valabilă la momentul Performanței.
7.5. Garanția expiră în cazul în care Cumpărătorul: a) nu respectă condițiile de asamblare, punere în funcțiune sau utilizare a Performanței; b) sau terți efectuează reparații, modificări, întreținere sau alte lucrări la Performanță fără acordul scris al PARKING EXPERTS; c) utilizează Performanța în legătură cu componente care nu sunt certificate de PARKING EXPERTS; d) utilizează echipamente (cum ar fi, dar nu limitat la rețele, linii de alimentare, cabluri) care nu funcționează corect; e) nu efectuează la timp lucrările de întreținere necesare; f) este în incapacitate de plată cu obligațiile sale contractuale, în special cu plata; g) încalcă Condițiile speciale aplicabile; sau h) în cazul în care defectele sau daunele pot fi atribuite unor componente ale unor terțe părți, întreruperi de internet, viruși software, influențe chimice, forță majoră sau acte ale principalului sau ale unor terțe părți imputabile principalului.
7.6. Cumpărătorul va suporta sarcina completă a dovezii pentru toate condițiile prealabile pentru cererile de garanție, în special, dar nu limitat, pentru defectul în sine, existența acestuia la momentul livrării, momentul detectării defectului și trimiterea în timp util avizul de defect. Orice prezumție legală, în special că defectele apărute în primele șase luni de la predare au fost deja prezente în momentul predării, va fi exclusă.
7.7. Cumpărătorul înțelege, acceptă și se supune restului de condiții garanție descrise aici (link)

8. Componente terțe

8.1. Produsele și sistemele PARKING EXPERTS pot necesita utilizarea de hardware terță parte, software terță parte sau alte produse terțe (colectiv „componentele terților”) și / sau pot fi asociate cu alte cerințe ale componentelor terților. Cerințele corespunzătoare sunt descrise în documentația pentru îndeplinirea respectivă. PARKING EXPERTS poate, la propria sa discreție, să completeze sau să modifice astfel de componente terțe. Componentele terților sunt supuse condițiilor de utilizare ale producătorului respectiv, care trebuie respectate de către Cumpărător. Cumpărătorul este responsabil pentru respectarea acestor termeni de utilizare. Cel mai târziu cu utilizarea Performanței, Principalul este de acord cu respectarea condițiilor de utilizare.
8.2. Cumpărătorul este obligat să mențină în permanență actualizate componentele terțelor părți și să efectueze fără întârziere actualizările furnizate ale software-ului terților (cum ar fi, dar fără a se limita la sistemele de operare). Utilizarea componentelor unor terțe părți care nu este actualizată poate duce la restricții privind funcționalitatea sau funcționarea defectuoasă a produselor și sistemelor PARKING EXPERTS. Cumpărătorul trebuie să se asigure că partenerii săi de cooperare mențin, de asemenea, componentele terților actualizate în orice moment. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru procurarea, instalarea, întreținerea și operarea componentelor terților.
8.3. Utilizarea componentelor terțelor părți este pe propriul risc. PARKING EXPERTS nu este responsabilă pentru daunele sau pierderile cauzate de utilizarea componentelor terților. Toate costurile și taxele pentru componentele terților vor fi suportate de Cumpărător.

9. Răspunderea

9.1. PARKING EXPERTS va fi răspunzătoare numai pentru daunele directe cauzate de neglijență gravă sau intenție intenționată din culpa sa exclusivă dovedită. Orice răspundere pentru neglijență ușoară va fi exclusă, cu excepția vătămărilor corporale. Sarcina probei pentru culpă din partea PARKING EXPERTS va fi suportată de Cumpărător. Răspunderea totală a PARKING EXPERTS va fi în orice caz limitată la prețul plătit pentru performanța care a cauzat dauna. În cazul obligațiilor continue, răspunderea PARKING EXPERTS este limitată la remunerația plătită PARKING EXPERTS pentru anul trecut.
9.2. Cumpărătorul va informa imediat PARKING EXPERTS în scris cu privire la orice daune, în caz contrar Cumpărătorul va pierde orice reclamație referitoare la daune. Cererile de despăgubire trebuie să fie formulate în instanță într-o perioadă de șase luni de la data cunoașterii, altfel acestea se prescriu.
9.3. Răspunderea PARKING EXPERTS pentru daune, pierderi financiare, pierderi de profit, pierderi de date, pierderi de suporturi de date, erori de consiliere, daune rezultate din participarea la pregătirea implementării sau pentru defecte de software vor fi excluse în măsura maximă permisă de lege.
9.4. În plus, răspunderea PARKING EXPERTS va fi exclusă în cazul în care un prejudiciu rezultă cel puțin parțial din faptul că Cumpărătorul a) nu respectă reglementările legale sau cerințele oficiale; b) încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților; c) nu respectă condițiile de asamblare, punere în funcțiune sau utilizare a Performanței; d) nu efectuează copiile de siguranță a datelor în mod corespunzător și regulat; e) sau orice terță parte efectuează reparații, modificări sau întreținere sau alte modificări ale Performanței fără acordul scris al PARKING EXPERTS; f) utilizează Performanța în legătură cu componente care nu sunt certificate de PARKING EXPERTS sau producătorii reprezentați de PARKING EXPERTS; g) utilizează echipamente care nu funcționează corect (de exemplu, rețele, linii de alimentare, cablare); h) nu efectuează la timp lucrările de întreținere necesare; i) este în incapacitate de plată cu obligațiile sale contractuale, în special în caz de neplată a plății; j) încalcă condițiile privind domeniul de utilizare al Performanței, cum ar fi, dar fără a se limita la, condițiile software; sau daca k) defectele sau daunele pot fi atribuite componentelor terților, întreruperilor internetului, virușilor software, influențelor chimice, forței majore sau actelor principalului sau ale terților care pot fi atribuite principalului.
9.5. În cazul unor reclamații ale terților împotriva PARKING EXPERTS, societăților sale mamă, filiale sau surori, altor entități afiliate, distribuitorilor autorizați ai PARKING EXPERTS și acționarilor acestora, membrii, directorii, ofițerii, angajații, contractorii, furnizorii, clienții, producătorii, reprezentanții , avocați sau agenți, pentru care Cumpărătorul este direct sau indirect, în totalitate sau parțial responsabil, Cumpărătorul va despăgubi și va păstra PARKING EXPERTS și toate persoanele și entitățile menționate mai sus înafara acestora.

10. Păstrarea titlului de proprietate

10.1. PARKING EXPERTS își păstrează titlul de proprietate asupra Performanței până la plata integrală a prețului de achiziție și a tuturor dobânzilor și costurilor asociate. În caz de neplată a plății, chiar dacă doar parțial, PARKING EXPERTS are dreptul să reia posesia Performanței sau a unor părți ale acesteia până la plata integrală a Performanței. Cumpărătorul nu are dreptul să revândă, să încaseze drepturile terților (cum ar fi, dar fără a se limita la gaj), să proceseze sau să combine Performanța cu alte elemente. În cazul oricăror acte contrare restricțiilor din fraza anterioară (de exemplu, revânzare), Cumpărătorul atribuie către PARKING EXPERTS toate creanțele Cumpărătorului împotriva unei terțe părți într-o sumă corespunzătoare cererii PARKING EXPERTS și PARKING EXPERTS acceptă în mod expres o astfel de cesiune. Cumpărătorul trebuie să dezvăluie păstrarea dreptului de proprietate terților în toate dispozițiile referitoare la executare și să informeze imediat PARKING EXPERTS.
10.2. Articolele mobile rămân mobile chiar dacă pot fi conectate la articole imobile, cu condiția să poată fi separate fără a deteriora substanța. Acest lucru se aplică și în cazul în care piesele de legătură trebuie să fie îmbătrânite pentru a separa obiectul mobil de un obiect imobil. În cazul unei conexiuni a Performanței cu obiecte imobile, numai titlul piesei de conectare (de exemplu, placa de bază) va fi transferat către Cumpărător. Executarea în sine rămâne mobilă.

11. Protecția datelor

11.1. PARKING EXPERTS este îndreptățită să colecteze, să proceseze, să transmită și să utilizeze datele Principalului (inclusiv datele cu caracter personal) în locul necesar pentru stabilirea și îndeplinirea Contractului, precum și pentru scopuri de facturare și servicii pentru clienți. PARKING EXPERTS este, de asemenea, îndreptățit să transfere aceste date către companii afiliate sau terțe părți însărcinate să proceseze date pentru PARKING EXPERTS în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea Performanței de către PARKING EXPERTS.
11.2. PARKING EXPERTS are dreptul de a prelucra datele non-personale ale Principalului (de exemplu, numărul de parcatori pe termen lung și pe termen scurt, metodele de plată utilizate etc.), sub rezerva respectării de către PARKING EXPERTS a prevederilor de confidențialitate stabilite aici.
11.3. Atunci când folosește Performanța PARKING EXPERTS, Principalul se angajează să respecte toate prevederile aplicabile privind protecția datelor.

12. Proprietate intelectuală, confidențialitate

12.1. PARKING EXPERTS și sau licențiatorii săi sunt proprietarii proprietății intelectuale legate de Performanță. PARKING EXPERTS și / sau licențiatorii săi au dreptul exclusiv la toate drepturile asupra Performanței derivate din drepturi de brevet, drepturi asupra mărcii comerciale, protecția proiectelor, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau altfel din crearea Performanței. Documentele de producție, specificațiile, mostrele, modelele, desenele, plăcile de imprimare, fotografiile și alte materiale vor rămâne proprietatea materială și intelectuală a PARKING EXPERTS și/sau a licențiatorilor acesteia.
12.2. Cumpărătorul tratează confidențial și păstrează secret orice informație primită în legătură cu contractul. Informațiile furnizate de PARKING EXPERTS pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și nu trebuie dezvăluite terților.

13. Rezilierea contractului

13.1. În cazul unei încălcări semnificative a contractului de către oricare dintre părți, cealaltă parte va avea dreptul să rezilieze contractul fără notificare scrisă (de exemplu, prin fax sau e-mail). Înainte de declarația de reziliere, partea care încalcă obligația va fi solicitată în scris să remedieze încălcarea materială într-un termen de 30 (treizeci) de zile, prin care încălcarea contractului va fi descrisă în detaliu. În ceea ce privește PARKING EXPERTS, această perioadă va fi respectată dacă PARKING EXPERTS face o propunere rezonabilă pentru procedura ulterioară în acest termen.
13.2. În cazul oricărei modificări semnificative a proprietății și / sau controlului Cumpărătorului, PARKING EXPERTS are dreptul să rezilieze contractul în termen de 3 (trei) luni de la data la care PARKING EXPERTS primește cunoștințe despre o astfel de modificare. Perioada de preaviz în acest caz este de 3 (trei) luni. În orice caz, transferul a cel puțin 50% din dreptul de proprietate, al acțiunilor companiei sau al drepturilor de vot către unul sau mai mulți noi proprietari, acționari sau beneficiari este considerat o schimbare semnificativă.
13.3. În cazul în care contractul este reziliat de PARKING EXPERTS din motive/cauzalitate, Cumpărătorul va compensa PARKING EXPERTS pentru orice dezavantaje rezultate.

14. Compensare, păstrare, cesiune, transfer de contract

14.1. Cumpărătorul nu are dreptul de a a) compensa cererile de orice fel împotriva creanțelor PARKING EXPERTS; b) reține plăți pentru a-și asigura propriile creanțe; c) atribuie pretenții și drepturi care decurg din contract în totalitate sau parțial unor terțe părți; d) transfera contractul în totalitate sau parțial către terți.
14.2. PARKING EXPERTS are dreptul la a) compensează creanțele de orice fel împotriva creanțelor Cumpărătorului; b) reține executarea până la soluționarea tuturor creanțelor datorate care decurg din contract și din toate celelalte tranzacții juridice între PARKING EXPERTS și Cumpărător. În plus, PARKING EXPERTS va fi scutit de executarea tuturor celorlalte obligații contractuale, în special din obligațiile de garanție, pe durata neîndeplinirii obligațiilor; c) să rețină executarea obligațiilor contractuale până când Cumpărătorul a executat toate acțiunile necesare pentru îndeplinirea contractului; d) în caz de neplată a plății de către Cumpărător, să declare datorate pentru plată toate creanțele care decurg din contract și din toate celelalte tranzacții juridice între PARKING EXPERTS și Cumpărător; e) atribuie pretenții și drepturi care decurg din contract în totalitate sau parțial unor terți; și f) transfera contractul în totalitate sau parțial către terți.

15. Aprobarea activităților de marketing și publicitate

15.1. Cumpărătorul este de acord că, în scopuri de marketing, PARKING EXPERTS poate folosi numele și adresa Cumpărătorului, precum și câteva informații generale despre proiecte comune ca referință. În acest scop, Principalul se angajează să furnizeze PARKING EXPERTS o siglă a companiei în format grafic și de fișier, conform cerințelor PARKING EXPERTS.
15.2. În plus, Cumpărătorul va permite PARKING EXPERTS să facă fotografii cu facilitățile exterioare ale Principalului, precum și cu produsele furnizate de PARKING EXPERTS în mediul său operațional. Principalul îi acordă PARKING EXPERTS toate drepturile necesare pentru a utiliza astfel de imagini în scopuri de marketing.

16. Locul de desfășurare, alegerea legii, locul de desfășurare

16.1. Locul de performanță este sediul PARKING EXPERTS.
16.2. Toate disputele care decurg din sau în legătură cu contractul, inclusiv valabilitatea acestuia, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României, cu excepția Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CISG) și orice trimitere la prevederile legii.
16.3. Instanța de care aparține sediul PARKING EXPERTS care are competența în materie va fi exclusiv competentă pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu contractul.

17. Clauza de separabilitate

În cazul în care orice prevedere a Contractului este sau devine integral sau parțial invalidă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea dispozițiilor rămase. Dispoziția nevalidă sau neexecutabilă va fi înlocuită cu o dispoziție valabilă sau executorie, care este cel mai probabil să atingă scopul economic al părților și care este obișnuită în industrie. Același lucru se aplică lacunelor contractuale.

18. Formă scrisă

Acordurile colaterale, modificările și modificările aduse contractului trebuie să fie scrise și semnate corespunzător de ambele părți pentru a fi valabile. Același lucru se aplică și pentru renunțarea la această cerință de formă scrisă. Nu vor exista acorduri colaterale orale; cu toate acestea, acordurile colaterale orale vor deveni ineficiente odată cu intrarea în vigoare a contractului.