Scroll to top

Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Cine suntem?

Acest document are ca subiect prelucarea datelor cu caracter personal in paginile web ale web site-ului greenexperts.ro detinut de Parking Experts SRL. Parking Experts SRL, inregistrata la ONRC sub nr. J23/2229/2012, cod unic de identificare RO22353160, avand datele de contact precizate mai jos (numita in continuare si Societatea), prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) si cu celelalte prevederi legale aplicabile in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Aceasta nota de informare descrie de ce si cum prelucram datele cu caracter personal si ofera informatii privind drepturile dumneavoastra. Parking Experts SRL actioneaza ca Persoana Imputernicita de Operatorul de date cu caracter personal, iar pentru un numar de operatiuni de prelucrare actioneaza in calitate de Operator de date cu caracter personal.

II. Cum ne puteti contacta:

Sediu: Str. Mierlei nr. 11, Cartier Allegria, 077105 Glina, Ilfov, Romania
Site : www.parkingexperts.ro/contact/
Email: dataprotection@parkingexperts.ro

III. Ce inseamna „Date cu caracter personal”

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica, care o identifica sau pot duce la identificarea acesteia.

IV. Ce tipuri de prelucrari de date efectueaza societatea noastra?

Societatea noastra prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

V. Date ori categorii de date cu caracter personal prelucrate

Politica noastra este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar in aceste scopuri.

Datorita diversitatii serviciilor pe care le oferim clientilor nostri, descrise aici, putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind in functie de tipul de serviciu, categoria de persoane vizate sau de scopul prelucrarii.

Principalele date / categorii de date prelucrate de Parking Experts SRL pot fi, dupa caz si in functie de scopurile asociate prelucrarii, una sau mai multe dintre urmatoarele:

 • Nume, prenume
 • Date de contact (numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc),
 • este posibil să prelucram semnatura
 • In functie de caz, se pot prelucra diverse categorii de date cu caracter personal, cum ar fi, dar fara a se limita la: nr. inmatriculare vehicul, etc.
 • Date personale precum identificatorul online al clientilor nostri, date de geolocalizare, varsta, sex, etc. se pot prelucra aferent accesarii Site-ului nostru si navigarii pe acesta, Parking Experts SRL putand structura datele pe diverse categorii si criterii de interes, conform Politicii de cookies (pentru mai multe informatii accesati Politica de cookies)
 • date aferente monitorizării video a spațiilor gestionate de către Societate (imagine), dupa caz

VI. Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Parking Experts SRL prelucreaza date cu caracter personal in multiple scopuri, iar modalitatile de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezvaluirea, perioadele de pastrare, etc. pot fi diferite functie de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise in aceasta nota de informare. In cazul in care Parking Experts SRL va prelucra ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cele asupra carora ati fost deja informat si care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate initial / care v-au fost aduse la cunostinta, Parking Experts SRL va furniza informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante.

Utilizam datele personale in principal in urmatoarele scopuri:

 • Gestionarea relatiilor cu potentialii clienti si clientii nostri, in special pentru si in legatura cu incheierea si executarea contractelor incheiate cu acestia.
 • Prestarea de servicii precum asigurarea accesului in parcare, contorizarea timpului petrecut de vehicul in parcare, incasarea contravalorii tichetului de parcare, precum  si asigurarea iesirii din parcare.
 • In caz de avarieri ale echipamentelor societatii ori suferite de proprietarii parcarii, Parking Experts SRL poate strange probe necesare (imagini video si nu numai) in scopul divulgarii lor catre autoritatile competente.
 • Prelucram datele cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale si angajamentelor asumate fata de dumneavoastra, inclusiv in sensul preluarii si gestionarii de solicitari sau reclamatii in legatura cu activitatea desfasurata de catre noi
 • Gestionarea relatiilor noastre cu clientii, imbunatatirea serviciilor catre acestia, identificarea nevoilor clientilor si imbunatatirea furnizarii bunurilor si prestarii serviciilor
 • Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, sens in care luam masuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implica detectarea, investigarea si solutionarea amenintarilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizarii la nivelul aplicatiilor informatice pe care le utilizam.
 • Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizarii securitatii fizice (prelucrare date video) aferent spatiilor gestionate de Societate
 • In cazul vizitarii site-ului nostru sau a paginilor noastre pe retele sociale, este posibil sa prelucram unele date personale precum identificatorul online al vizitatorilor nostri, date de geolocalizare IP, varsta, sex, istoric de navigare, preferinte si comportament, etc., in scopul identificarii nevoilor clientilor si imbunatatirii prestarii serviciilor
 • Respectarea unor cerinte legale/de reglementare, cum ar fi cele de natura fiscala ori de arhivare
 • Gestiune economico-financiara-administrativa a societatii noastre
 • Constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 • Statistici interne

VII. Temeiurile juridice si conditiile de legalitate pe care se bazeaza prelucrarile de date

Temeiurile juridice ale prelucrarii au in vedere dispozitiile Regulamentului si actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul Romaniei, prevederile legislatiei aplicabile in domeniul de activitate al Parking experts SRL, in special actelor normative ce guverneaza activitatea desfasurata de societatea noastra, Codul civil, Codul Fiscal si legislatia conexa din domeniul fiscal.

Prelucrarea se intemeiaza pe cel putin una dintre urmatoarele conditii de legalitate a prelucrarii:

 • prelucrarea poate fi necesara in vederea incheierii raportului juridic / contractului cu dumneavoastra ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Parking Experts SRL (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea poate fi necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare);
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Parking Experts SRL sau de o parte terta, cum ar fi:
  – Administrarea activitatii noastre
  – Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra
  – Gestionarea relatiilor noastre cu potentialii clienti si clientii
 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, doar daca ne aflam in una dintre ipotezele expres prevazute de Regulament in acest sens

VIII. Cat timp pastram datele cu caracter personal ?

Pastram datele personale prelucrate de noi doar atat timp cat este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex. in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc.)
 • Pe durata derulării contractului / raportului juridic dintre Parking Experts SRL si dumneavoastra
 • Pe durata aferenta validitatii cookiurilor si/sau altor instrumente de colectare si analiza a datelor online pentru identificatorul online al clientilor nostri si alte date colectate in mediul online aferent siteului/urilor si a paginilor Societatii, inclusiv pe retele sociale
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți
 • Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant
 • Pe perioada de arhivare mentionata de lege sau in politicile aplicabile ale Societatii, dupa caz, pentru datele continute in documentele pentru care legea sau Societatea au prevazut arhivarea

În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data incetarii relatiilor / ultimul contact dintre Societate si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Societate, prin exceptie de la prevederile anterioare, daca este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situatiile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Societatii ori a persoanei vizate de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsului inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

IX. Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora

Societatea noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos. Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, societatea noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic pentru exercitarea drepturilor sale, informatiile vor fi furnizate de societatea noastra tot in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

Dreptul la rectificarea datelor Aveti dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din Regulament, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fiti informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastra, Parking Experts SRL furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

Aveti dreptul de a obtine de la Parking Experts SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Atunci cand este posibil sau necesar vom face corectii (dupa caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la stergerea datelor Aveti dreptul de a obtine din partea Parking Experts SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din Regulament), fara intarzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze prevazute de Regulament, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

a) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) Va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) Va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte şi nu există motive legitime care să prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării în scopuri de marketing direct;

d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Parking Experts SRL  in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;

f) Alte situatii prevazute de Regulament, in masura in care sunt aplicabile

Dreptul la restrictionarea prelucrarii  Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (conform articolului 18 din Regulament) in urmatoarele cazuri:

a) Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Parking Experts SRL sa verifice exactitatea datelor;

b) Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

c) Societatea  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

d)  V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ati furnizat catre Societate, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fara obstacole din partea Parking Experts SRL, in cazul in care:

i. Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant (in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament) sau pe un contract (in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament); si

ii. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Societate la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terta In orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
Dreptul de retragere a consimtamantului În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Va rugăm, de asemenea, in calitate de persoana vizata, sa aveti in vedere urmatoarele:

 • Dacă doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile de mai sus, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise asumate de dumneavoastra si adresate Reponsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin canalele de comunicare indicate in prezenta nota de informare.
 • Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastra în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica într-un termen util.
 • Dacă nu putem sa va idenficam in contextul depunerii unei solicitari, deși am depus eforturi in acest sens, iar dumneavoastra nu furnizati informații suplimentare pentru a reuși să va identificăm, este posibil să nu putem da curs solicitării.
 • In ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu cererea in cauza.

X.Dreptul de a depune o plangere sau o reclamatie

Dacă doriţi să reclamaţi aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteţi mesajul dvs scris cu detaliile reclamaţiei, la oricare dintre datele de contact din sectiunea II a acestei informari. Vom analiza şi vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim.

De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Autoritatea Naţionaţă pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

XI.Sursa din care provin datele cu caracter personal si, daca este cazul, daca acestea provin din surse disponibile public

In general, colectam date personale direct de la dumneavoastra.

De asemenea, colectam date personale prin intermediul sistemelor de supraveghere video instalate in locatiile pe care le gestionam, respectiv a  sistemelor de bariere automate, dupa caz. In anumite cazuri, aceste date se pot colecta si prin sistemul de supraveghere video al unui imputernicit sau tert ori al proprietarului spatiului pe care il gestionam.

XII. Consecintele refuzului furnizarii datelor personale

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de serviciile noastre, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre Parking Experts SRL. Totusi, in masura in care ati optat sa beneficiati de serviciile oferite de societatea noastra sau, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar in lipsa detinerii de catre Societate a acestor date nu vom putea oferi unele / toate serviciile noastre.

Astfel ca, in anumite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia raportul juridic/contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra
 • societatea noastra sa fie pusa in imposibilitatea de a-si onora obligatiile asumate fata de dvs.

XIII. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Parking Experts SRL poate transmite / acorda acces / divulga datele personale in principal si doar in masura in care acest lucru este necesar, catre urmatoarele categorii de entitati:

 • Autoritati si institutii publice
 • prestatori de servicii, persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numele Societatii, si/sau operatori de date pentru care Parking Experts SRL este imputernicit în conformitate cu instrucțiunile primite, respectand această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale, prestatori de servicii de curierat, etc.)

Transferurile si divulgarea nu se va/vor face catre entitati din afara Romaniei sau Uniunii Europene. Daca Societatea transmite datele dvs cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzator, respectiv ca transmitem datele intr-o tara care asigura un nivel adecvat de protectie conform evaluarii de catre Comisia Europeana ori, daca se considera ca tara respectiva nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, vom cere tertei parti sa incheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care sa reflecte aceste din urma standarde sau sa ofere alte garantii adecvate in acest sens.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra, contactandu-ne la datele furnizate in sectiunea II din prezenta nota de informare.

Prin prezenta Nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre Parking Experts SRL in lumina Regulamentului si am fost informat/a de catre Societate cu privire la drepturile pe care le confera Regulamentul si legea romana privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.