Scroll to top

Condiții generale de garanție

1. PARKING EXPERTS garantează că Produsele vândute sunt noi şi nu au defecte de fabricaţie sau de funcţionare şi sunt conforme specificaţiilor tehnice ale Producătorului. PARKING EXPERTS nu oferă nici o garanţie în privinţa capacităţii Produselor de a atinge obiectivele pe care şi le-a fixat Cumpărătorul atâta timp cât aceste obiective nu au fost acceptate în mod expres de către PARKING EXPERTS.

2. Garanţia nu se aplică decât defectelor care au apărut într-o perioadă de douăsprezece (12) luni de la data livrării Produselor, exceptând situaţiile în care există alte prevederi contractuale.

3. Răspunderea PARKING EXPERTS se limiteaza la daunele asupra Produselor vândute. PARKING EXPERTS nu răspunde pentru daune rezultate, precum pierderi de profit sau alte pierderi de natură financiară. Această limitare a răspunderii nu se aplică in caz de răspundere fată de produs, in caz de daune provocate în mod deliberat sau neglijent de către de către personalul PARKING EXPERTS, in caz de prejudiciere a vietii umane si a sănătătii individului prin nedezvaluire intentionată a defectelor sau a lipsei caracteristicilor garantate. In caz de incălcare deliberată a obligatiilor contractuale esentiale, PARKING EXPERTS răspunde pentru daunele provocate doar în măsura daunelor predictibile, specificate in contract. Orice altă răspundere se exclude.

4. PARKING EXPERTS nu oferă garanţie pentru consumabile (capete termice, brațe barieră, bucle de inducție, role de cauciuc, curele cauciuc, etc.)

5. Garanţia este exclusă în cazurile următoare:

 • defecte provenite din cauza materialelor (inclusiv materialelor consumabile, dar fara a se limita la acestea) furnizate de către Cumpărător sau unei concepţii impuse de către acesta;
 • modificări sau intervenţii asupra Produselor de către Cumpărător sau terţi, fără acordul prealabil scris dat de către PARKING EXPERTS;
 • defecte apărute ca urmare a, utilizării, întreţinerii neadecvate sau neconforme cu instrucţiunile PARKING EXPERTS, cu destinaţia Produselor sau cu instructiunile producatorului;
 • defecte datorate împământării clădirii;
 • defecte apărute ca urmare a condiţiilor de stocare necorespunzătoare;
 • defectelor apărute din cauze exterioare Produselor cum ar fi: lovituri, spargeri, ruperi, şocuri electrice / termice, umiditate excesivă, utilizare la temperaturi mai scăzute sau mai ridicate decât cele indicate în fişele tehnice ale produselor, incendii, inundaţii, enumerarea fiind enunţiativă nu exhaustivă;
 • defecte apărute ca urmare a neglijenţei în exploatare, deficienţei în supravegherea Produselor;
 • deteriorări sau pierderi ale fişierelor de date provocate de utilizarea incorecta a aplicaţiilor software furnizate sau de către alte incidente externe acestora;
 • nerespectarea prevederilor conţinute la punctele 9 şi 10;
 • incidente ţinând de cazurile de forţă majoră;
 • daune provocate de catre terți;
 • constatarea tehnica a defecțiunilor se va face in conformitate cu prevederilor contractelor încheiate între părți.

6. Garanţia pentru Produse constă în repararea sau înlocuirea de către PARKING EXPERTS a Subansamblelor defecte aferente Produsului recunoscut defect sau dupa caz a întregului Produs. Decizia de reparare sau înlocuire a Produselor sau Subansamblelor recunoscute defecte aparţine PARKING EXPERTS. Cheltuielile legate de expertiză, înlocuire sau reparare vor fi suportate de către PARKING EXPERTS în cazul în care defectul îi poate fi imputat sau de către Cumpărător în caz contrar. In cazul solicitării nejustificate a garanţiei Cumpărătorul va suporta cheltuielile aferente serviciilor de expertiză şi testare.

7. Înlocuirea Produselor sau Subansamblelor defecte în perioada de garanţie va avea ca efect prelungirea termenului de garanţie acordat acestora, cu 12 (douăsprezece) luni de la data înlocurii lor, în cazul în care sunt înlocuite cu Produse sau Subansamble noi sau cu perioade egale perioadei lor de imobilizare, în cazul în care sunt înlocuite cu Produse sau Subansamble recondiţionate. Indiferent de caz, înlocuirea Produselor sau Subansamblelor defecte în perioada de garanţie nu va avea ca efect prelungirea termenului de garanţie al sistemului din care acestea fac parte. Decizia asupra tipului de Produse sau Subansamble ce urmeaza a se folosi pentru inlocuirea celor defecte apartine exclusiv PARKING EXPERTS.

8. In cadrul şi condiţiile prezentei garanţiei, PARKING EXPERTS va remedia defectele constatate, pe cheltuiala sa, în cel mai scurt timp şi prin mijloacele pe care le apreciază potrivite. In caz de înlocuire, Produsele sau Subansamblele înlocuite vor redeveni proprietatea PARKING EXPERTS.

9. Pentru a beneficia de garanţie, Cumpărătorul va trebui să notifice PARKING EXPERTS, într-un termen de maximum două (2) zile lucrătoare de la data apariţiei, orice defect susceptibil să antreneze răspunderea pentru garanţie.

10. La solicitarea acordării garanţiei Cumpărătorul va prezenta produsul însoţit de certificatul de garanţie şi factura de achiziţie. Lipsa acestora atrage după sine pierderea garanţiei.

11. Reparaţiile sau înlocuirile vor fi efectuate în atelierele PARKING EXPERTS, ale Producătorului sau la locul de instalare al Produselor. PARKING EXPERTS va decide locul în care se vor efectua aceste înlocuiri sau reparaţii. In cazul în care reparaţiile sau înlocuirile au loc în atelierele PARKING EXPERTS sau ale Producătorului, demontarea şi transportul Produsului sau Subansamblului defect până la atelierul indicat de PARKING EXPERTS rămâne în sarcina sa în cazul în care defectul îi poate fi imputat sau cheltuielile aferente cad în sarcina Cumpărătorului în caz contrar.

Orice cheltuieli legate de operaţiunile de demontare şi remontare a oricărui alt element decât cele aparţinând Produselor furnizate cad în sarcina Cumpărătorului.

12. Următoarele abateri duc automat la pierderea garanției:

 • efectuarea de către client a unor modificări sau reparații asupra echipamentelor;
 • operarea defectuoasă a echipamentului prin nerespectarea recomandărilor producătorului în ceea ce privește operarea sau prin neglijența angajaților/reprezentanților cumpărătorului/utilizatorului final;
 • deteriorarea fizică, abuzul, folosirea sau întreținerea necorespunzătoare a echipamentului sau a componentelor;
 • apariția în perioada de garanție a unor defecte datorate împământării clădirii;
 • apariția în perioada de garanție unor defecte apărute ca urmare a utilizării, întreținerii neadecvate sau neconforme cu instrucțiunilor PARKING EXPERTS sau ale producătorului, cu destinatia Produselor sau cu regulile meseriei;
 • apariția în perioada de garanție a unor defecte cauzate de factori externi Produselor cum ar fi: lovituri, spargeri, ruperi, șocuri electrice/termice, umiditate excesivă, utilizare la temperaturi mai scăzute sau ridicate decât cele indicate în fișele tehnice ale produselor, incendii, inundații, enumerarea fiind enunțiativă, nu exhaustivă;
 • deteriorarea sau pierderea fișelor de date provocate de utilizarea incorectă a aplicațiilor software furnizate sau de alte incidente externe acestora;
 • apariția în perioada de garanție a unor incidente ce țin de forța majoră;
 • la solicitarea acordării garanției Cumpărătorul va prezenta produsul însoțit de certificatul de garanție și factura de achiziție. Lipsa acestora atrage după sine pierderea garanției;
 • orice cheltuieli legate de operațiunile de demontare si remontare a oricărui alt element decât cele aparținând Produselor furnizate ce fac obiectul contractelor semnate între părți, cad în sarcina Beneficiarului/Cumpărătorului.